آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم سوابق آموزشی، پژوهشی و شغلیفرم های آموزشی
فرم‌های تبدیل وضعیت و ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی (کلیک جهت مشاهده مراحل بررسی پرونده)فرم های آموزشی
فرم‌های تبدیل وضعیت و ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی (کلیک جهت مشاهده مراحل بررسی پرونده)فرم های آموزشی
فرم‌های درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)فرم های آموزشی
فرم تقاضای مأموریت و انتقالی اعضای هیأت علمیفرم های آموزشی
فرم تقاضای دریافت معرفی‌نامه کسر از حقوقفرم های آموزشی
فرم دریافت گواهی سابقه تدریسفرم های آموزشی
فرم اطلاعات بیمه کارکنان (پرسش‌نامه شناسایی و نام‌نویسی متمرکز مخاطبان سازمان بیمه تأمین اجتماعی)فرم های آموزشی
فرم درخواست استفاده از امکانات ستاد اسکان واحدهای دانشگاهیفرم های آموزشی
فرم اطلاعات اعضای هیأت علمی - حوزه معاونت پژوهش، مرکز اطلاعات، آمار و رایانهفرم های آموزشی
فرم اطلاعات اساتید حق‌التدریس - حوزه معاونت پژوهش، مرکز اطلاعات، آمار و رایانهفرم های آموزشی
فرم اطلاعات اساتید حق التدریس - دبیرخانه هیأت علمیفرم های آموزشی
فرم اطلاعات اعضای هیأت علمی - دبیرخانه هیأت علمیفرم های آموزشی
نمونه فرم قرارداد حق التدریس (ویژه استادان مدعو)فرم های آموزشی
فرم همکاری مدرسین حق‌التدریس و فرم همکاری مجدد مدرسین حق‌التدریسفرم های آموزشی