آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های آموزشی (ویژه دانشجویان)

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم تحویل کارت دانشجوییفرم های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم تبدیل نوع مرخصیفرم های آموزشی (ویژه دانشجویان)
مجوز تبدیل وضعیت دانش‌پذیر به دانش‌جوفرم های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم تغییر وضعیت سیستم آموزشی دانشجو(دوره ای به پاره وقت)فرم های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم مرخصی تحصیلیفرم های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم معادل سازی ( مالی)فرم های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم معادل سازیفرم های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم معرفی دروس دانشجویان مهمان ماده ۲۷فرم های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم لیست دانشجویان محروم از امتحانفرم های آموزشی (ویژه دانشجویان)
جدول خلاصه وضعیت ودرخواست های آموزشی دانشجویان ارجاعی به شورای آموزشی واحدفرم های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم بلااثر نمودن نمرات دانشجویان شاهدفرم های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم حذف دروسفرم های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم قرآن و وصایافرم های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم دعوت به همکاری استادان مدعوفرم های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم بلا اثر نمودن نمرهفرم های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم بازگشت به کشورفرم های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم استعلام نمرهفرم های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم اعتراض به نمرهفرم های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم تبدیل وضعیت اخراجی به عادیفرم های آموزشی (ویژه دانشجویان)
فرم تعهد دانشجویان مشمول ماده ۴۶فرم های آموزشی (ویژه دانشجویان)