آیین‌نامه عضویت اعضای هیأت علمی در انجمن‌های معتبر ملی و بین‌المللی