فرم‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های شرکت‌های دانش بنیان