بخشنامه لزوم ارائه پیشرفت کار از رساله دکتری در پایان هر نیمسال تحصیلی