مدیران گروه

تعداد بازدید:۵۵۳۴
ردیف نام نام خانوادگی سمت راه ارتباطی
۱

آقای دکتر رضا فراشی

مدیرگروه معماری

 

r_farashi@yahoo.com

۲

آقای علی تقوا

مدیر گروه هنر

 

mozafartaghva@gmail.com

۳

خانم مهندس دانشور

مدیر گروه نقشه کشی معماری

daneshvarshideh@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰