هیات رئیسه و مسئولین دانشکده

تعداد بازدید:۵۸۲۶

دکتر علی سیستانی پور

رئیس دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی: استادیار


دکتر علی اکبر تجلی

معاون دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۳۹۹