کارکنان

ردیفنام خانوادگینامسمتتلفن داخلیتلفن مستقیممحل استقرار دفترimageName
11عبدگرامیمجیدکارشناس گروه نقشه کشی عمومی--طبقه اول ( آموزش دانشکده)abdegerami.jpg
2ابولحسنیمعصومهکارشناس گروه کاردانی معماری( خواهران)--طبقه اول ( آموزش دانشکده)abolhasani.jpg
13افتخاریرضامسئول کنترل کلاسها ( دانشکده معماری ساختمان شماره 2)--دانشکده معماری (ساختمان شماره 2)eftekhari.jpg
19فراهانینرگس--farahani.jpg
10فریادیطاهرهکارشناس گروه کاردانی معماری( برادران)2283-طبقه اول ( آموزش دانشکده)faryadi.jpg
15گودرزیعرفانمسئول کارگاه های گرافیک2287-طبقه سوم - انتهای غربیgoodarzi.jpg
5حسن پورعلیمسئول آموزش228955229247طبقه اول ( آموزش دانشکده)hasanpoor.jpg
9هژبریداودمسئول امتحانات2289-طبقه سوم ( دفتر امتحانات)hojhabri.jpg
1ایلشاهیفهیمهکارشناس گروه عمومی2269-طبقه اول ( گروه عمومی)ilshahi.jpg
18خرسندیرضامسئول کارگاه های عکاسی--طبقه چهارمkhorsandi.jpg
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۳ مورد.