کارکنان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
ردیفنام خانوادگینامسمتتلفن داخلیتلفن مستقیممحل استقرار دفتر
17مردمیعلیمسئول سایت ها--
19فراهانینرگس--
22پیرهادیاعظم---
23نبی اله همولهآزادهکارشناس فارغ االتحصیلان2274--
20رنجبرمحمودخدماتی طبقه همکف و اول--آبدار خانه طبقه همکف
21رحیمیعلیرضاخدماتی طبقه سوم--آبدارخانه طبقه سوم
13افتخاریرضامسئول کنترل کلاسها ( دانشکده معماری ساختمان شماره 2)--دانشکده معماری (ساختمان شماره 2)
2ابولحسنیمعصومهکارشناس گروه کاردانی معماری( خواهران)--طبقه اول ( آموزش دانشکده)
4شاه حسینیحسینکارشناس گروه معماری ( پیوسته و ناپیوسته)2265-طبقه اول ( آموزش دانشکده)
5حسن پورعلیمسئول آموزش228955229247طبقه اول ( آموزش دانشکده)