کارکنان

ردیفنام خانوادگینامسمتتلفن داخلیتلفن مستقیممحل استقرار دفترimageName
17مردمیعلیمسئول سایت ها--mardomi.jpg
19فراهانینرگس--farahani.jpg
22پیرهادیاعظم---pirhaadi,jpg
23نبی اله همولهآزادهکارشناس فارغ االتحصیلان2274--nabiallah.jpg
20رنجبرمحمودخدماتی طبقه همکف و اول--آبدار خانه طبقه همکفranjbar.jpg
21رحیمیعلیرضاخدماتی طبقه سوم--آبدارخانه طبقه سومrahimi.jpg
13افتخاریرضامسئول کنترل کلاسها ( دانشکده معماری ساختمان شماره 2)--دانشکده معماری (ساختمان شماره 2)eftekhari.jpg
2ابولحسنیمعصومهکارشناس گروه کاردانی معماری( خواهران)--طبقه اول ( آموزش دانشکده)abolhasani.jpg
4شاه حسینیحسینکارشناس گروه معماری ( پیوسته و ناپیوسته)2265-طبقه اول ( آموزش دانشکده)shah hoseini.jpg
5حسن پورعلیمسئول آموزش228955229247طبقه اول ( آموزش دانشکده)hasanpoor.jpg
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۳ مورد.