کارکنان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
ردیفنام خانوادگینامسمتتلفن داخلیتلفن مستقیممحل استقرار دفتر
2ابولحسنیمعصومهکارشناس گروه کاردانی معماری( خواهران)--طبقه اول ( آموزش دانشکده)
11عبدگرامیمجیدکارشناس گروه نقشه کشی عمومی--طبقه اول ( آموزش دانشکده)
13افتخاریرضامسئول کنترل کلاسها ( دانشکده معماری ساختمان شماره 2)--دانشکده معماری (ساختمان شماره 2)
14محمدی جوقانیقربانعلیکارشناس امور پژوهشی--طبقه سوم
16ضیائی نژادشهراممسئول کنترل آتلیه ها ( طبقه 2)--طبقه دوم انتهای غربی
17مردمیعلیمسئول سایت ها--
18خرسندیرضامسئول کارگاه های عکاسی--طبقه چهارم
19فراهانینرگس--
20رنجبرمحمودخدماتی طبقه همکف و اول--آبدار خانه طبقه همکف
21رحیمیعلیرضاخدماتی طبقه سوم--آبدارخانه طبقه سوم