کارکنان

ردیفنام خانوادگینامسمتتلفن داخلیتلفن مستقیممحل استقرار دفترimageName
2ابولحسنیمعصومهکارشناس گروه کاردانی معماری( خواهران)--طبقه اول ( آموزش دانشکده)abolhasani.jpg
11عبدگرامیمجیدکارشناس گروه نقشه کشی عمومی--طبقه اول ( آموزش دانشکده)abdegerami.jpg
13افتخاریرضامسئول کنترل کلاسها ( دانشکده معماری ساختمان شماره 2)--دانشکده معماری (ساختمان شماره 2)eftekhari.jpg
14محمدی جوقانیقربانعلیکارشناس امور پژوهشی--طبقه سومmohammadi.jpg
16ضیائی نژادشهراممسئول کنترل آتلیه ها ( طبقه 2)--طبقه دوم انتهای غربیziaeenejhad.jpg
17مردمیعلیمسئول سایت ها--mardomi.jpg
18خرسندیرضامسئول کارگاه های عکاسی--طبقه چهارمkhorsandi.jpg
19فراهانینرگس--farahani.jpg
20رنجبرمحمودخدماتی طبقه همکف و اول--آبدار خانه طبقه همکفranjbar.jpg
21رحیمیعلیرضاخدماتی طبقه سوم--آبدارخانه طبقه سومrahimi.jpg
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۳ مورد.