کارکنان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
ردیفنام خانوادگینامسمتتلفن داخلیتلفن مستقیممحل استقرار دفتر
19فراهانینرگس--
22پیرهادیاعظم---
21رحیمیعلیرضاخدماتی طبقه سوم--آبدارخانه طبقه سوم
20رنجبرمحمودخدماتی طبقه همکف و اول--آبدار خانه طبقه همکف
5حسن پورعلیمسئول آموزش228955229247طبقه اول ( آموزش دانشکده)
9هژبریداودمسئول امتحانات2289-طبقه سوم ( دفتر امتحانات)
7نبی نژادرمضانمسئول بایگانی2285-طبقه اول (بایگانی)
8رضوانیمحسنمسئول دفتر ریاست دانشکده229255229330طبقه سوم (دفتر ریاست)
17مردمیعلیمسئول سایت ها--
18خرسندیرضامسئول کارگاه های عکاسی--طبقه چهارم