کارکنان

ردیفنام خانوادگینامسمتتلفن داخلیتلفن مستقیممحل استقرار دفترimageName
19فراهانینرگس--farahani.jpg
22پیرهادیاعظم---pirhaadi,jpg
21رحیمیعلیرضاخدماتی طبقه سوم--آبدارخانه طبقه سومrahimi.jpg
20رنجبرمحمودخدماتی طبقه همکف و اول--آبدار خانه طبقه همکفranjbar.jpg
5حسن پورعلیمسئول آموزش228955229247طبقه اول ( آموزش دانشکده)hasanpoor.jpg
9هژبریداودمسئول امتحانات2289-طبقه سوم ( دفتر امتحانات)hojhabri.jpg
7نبی نژادرمضانمسئول بایگانی2285-طبقه اول (بایگانی)nabinejhad.jpg
8رضوانیمحسنمسئول دفتر ریاست دانشکده229255229330طبقه سوم (دفتر ریاست)rezvani.jpg
17مردمیعلیمسئول سایت ها--mardomi.jpg
18خرسندیرضامسئول کارگاه های عکاسی--طبقه چهارمkhorsandi.jpg
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۳ مورد.