کارکنان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
ردیفنام خانوادگینامسمتتلفن داخلیتلفن مستقیممحل استقرار دفتر
23نبی اله همولهآزادهکارشناس فارغ االتحصیلان2274--
22پیرهادیاعظم---
4شاه حسینیحسینکارشناس گروه معماری ( پیوسته و ناپیوسته)2265-طبقه اول ( آموزش دانشکده)
9هژبریداودمسئول امتحانات2289-طبقه سوم ( دفتر امتحانات)
13افتخاریرضامسئول کنترل کلاسها ( دانشکده معماری ساختمان شماره 2)--دانشکده معماری (ساختمان شماره 2)
18خرسندیرضامسئول کارگاه های عکاسی--طبقه چهارم
7نبی نژادرمضانمسئول بایگانی2285-طبقه اول (بایگانی)
16ضیائی نژادشهراممسئول کنترل آتلیه ها ( طبقه 2)--طبقه دوم انتهای غربی
10فریادیطاهرهکارشناس گروه کاردانی معماری( برادران)2283-طبقه اول ( آموزش دانشکده)
15گودرزیعرفانمسئول کارگاه های گرافیک2287-طبقه سوم - انتهای غربی