کارکنان

ردیفنام خانوادگینامسمتتلفن داخلیتلفن مستقیممحل استقرار دفترimageName
23نبی اله همولهآزادهکارشناس فارغ االتحصیلان2274--nabiallah.jpg
22پیرهادیاعظم---pirhaadi,jpg
4شاه حسینیحسینکارشناس گروه معماری ( پیوسته و ناپیوسته)2265-طبقه اول ( آموزش دانشکده)shah hoseini.jpg
9هژبریداودمسئول امتحانات2289-طبقه سوم ( دفتر امتحانات)hojhabri.jpg
13افتخاریرضامسئول کنترل کلاسها ( دانشکده معماری ساختمان شماره 2)--دانشکده معماری (ساختمان شماره 2)eftekhari.jpg
18خرسندیرضامسئول کارگاه های عکاسی--طبقه چهارمkhorsandi.jpg
7نبی نژادرمضانمسئول بایگانی2285-طبقه اول (بایگانی)nabinejhad.jpg
16ضیائی نژادشهراممسئول کنترل آتلیه ها ( طبقه 2)--طبقه دوم انتهای غربیziaeenejhad.jpg
10فریادیطاهرهکارشناس گروه کاردانی معماری( برادران)2283-طبقه اول ( آموزش دانشکده)faryadi.jpg
15گودرزیعرفانمسئول کارگاه های گرافیک2287-طبقه سوم - انتهای غربیgoodarzi.jpg
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۳ مورد.