کارکنان

ردیفنام خانوادگینامسمتتلفن داخلیتلفن مستقیممحل استقرار دفترimageName
3پورجباریکامرانمسئول کنترل کلاسها2273-طبقه اول ( کنترل کلاسها)poorjabar.jpg
22پیرهادیاعظم---pirhaadi,jpg
15گودرزیعرفانمسئول کارگاه های گرافیک2287-طبقه سوم - انتهای غربیgoodarzi.jpg
نمایش ۲۱ تا ۲۳ مورد از کل ۲۳ مورد.