کارکنان

ردیفنام خانوادگینامسمتتلفن داخلیتلفن مستقیممحل استقرار دفترimageName
11عبدگرامیمجیدکارشناس گروه نقشه کشی عمومی--طبقه اول ( آموزش دانشکده)abdegerami.jpg
19فراهانینرگس--farahani.jpg
10فریادیطاهرهکارشناس گروه کاردانی معماری( برادران)2283-طبقه اول ( آموزش دانشکده)faryadi.jpg
14محمدی جوقانیقربانعلیکارشناس امور پژوهشی--طبقه سومmohammadi.jpg
17مردمیعلیمسئول سایت ها--mardomi.jpg
6میرزاخانیفاطمهکارشناس گروه های گرافیک ، ارتباط تصویری و هنرهای تجسمی2283-طبقه اول ( آموزش دانشکده)mirzakhani.jpg
23نبی اله همولهآزادهکارشناس فارغ االتحصیلان2274--nabiallah.jpg
7نبی نژادرمضانمسئول بایگانی2285-طبقه اول (بایگانی)nabinejhad.jpg
12نعمتیمهنازکارشناس گروه های ارشد برنام ریزی طراحی شهری، مدیریت پروژه و ساخت، طراحی صنعتی2295-طبقه اول ( آموزش دانشکده)nemati.jpg
9هژبریداودمسئول امتحانات2289-طبقه سوم ( دفتر امتحانات)hojhabri.jpg
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.