کارکنان

ردیفنام خانوادگینامسمتتلفن داخلیتلفن مستقیممحل استقرار دفترimageName
2ابولحسنیمعصومهکارشناس گروه کاردانی معماری( خواهران)--طبقه اول ( آموزش دانشکده)abolhasani.jpg
13افتخاریرضامسئول کنترل کلاسها ( دانشکده معماری ساختمان شماره 2)--دانشکده معماری (ساختمان شماره 2)eftekhari.jpg
1ایلشاهیفهیمهکارشناس گروه عمومی2269-طبقه اول ( گروه عمومی)ilshahi.jpg
5حسن پورعلیمسئول آموزش228955229247طبقه اول ( آموزش دانشکده)hasanpoor.jpg
18خرسندیرضامسئول کارگاه های عکاسی--طبقه چهارمkhorsandi.jpg
21رحیمیعلیرضاخدماتی طبقه سوم--آبدارخانه طبقه سومrahimi.jpg
8رضوانیمحسنمسئول دفتر ریاست دانشکده229255229330طبقه سوم (دفتر ریاست)rezvani.jpg
20رنجبرمحمودخدماتی طبقه همکف و اول--آبدار خانه طبقه همکفranjbar.jpg
4شاه حسینیحسینکارشناس گروه معماری ( پیوسته و ناپیوسته)2265-طبقه اول ( آموزش دانشکده)shah hoseini.jpg
16ضیائی نژادشهراممسئول کنترل آتلیه ها ( طبقه 2)--طبقه دوم انتهای غربیziaeenejhad.jpg
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۳ مورد.