کارکنان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
ردیفنام خانوادگینامسمتتلفن داخلیتلفن مستقیممحل استقرار دفتر
2ابولحسنیمعصومهکارشناس گروه کاردانی معماری( خواهران)--طبقه اول ( آموزش دانشکده)
13افتخاریرضامسئول کنترل کلاسها ( دانشکده معماری ساختمان شماره 2)--دانشکده معماری (ساختمان شماره 2)
1ایلشاهیفهیمهکارشناس گروه عمومی2269-طبقه اول ( گروه عمومی)
5حسن پورعلیمسئول آموزش228955229247طبقه اول ( آموزش دانشکده)
18خرسندیرضامسئول کارگاه های عکاسی--طبقه چهارم
21رحیمیعلیرضاخدماتی طبقه سوم--آبدارخانه طبقه سوم
8رضوانیمحسنمسئول دفتر ریاست دانشکده229255229330طبقه سوم (دفتر ریاست)
20رنجبرمحمودخدماتی طبقه همکف و اول--آبدار خانه طبقه همکف
4شاه حسینیحسینکارشناس گروه معماری ( پیوسته و ناپیوسته)2265-طبقه اول ( آموزش دانشکده)
16ضیائی نژادشهراممسئول کنترل آتلیه ها ( طبقه 2)--طبقه دوم انتهای غربی