کارکنان

ردیفنام خانوادگینامسمتتلفن داخلیتلفن مستقیممحل استقرار دفترimageName
15گودرزیعرفانمسئول کارگاه های گرافیک2287-طبقه سوم - انتهای غربیgoodarzi.jpg
22پیرهادیاعظم---pirhaadi,jpg
3پورجباریکامرانمسئول کنترل کلاسها2273-طبقه اول ( کنترل کلاسها)poorjabar.jpg
9هژبریداودمسئول امتحانات2289-طبقه سوم ( دفتر امتحانات)hojhabri.jpg
12نعمتیمهنازکارشناس گروه های ارشد برنام ریزی طراحی شهری، مدیریت پروژه و ساخت، طراحی صنعتی2295-طبقه اول ( آموزش دانشکده)nemati.jpg
7نبی نژادرمضانمسئول بایگانی2285-طبقه اول (بایگانی)nabinejhad.jpg
23نبی اله همولهآزادهکارشناس فارغ االتحصیلان2274--nabiallah.jpg
6میرزاخانیفاطمهکارشناس گروه های گرافیک ، ارتباط تصویری و هنرهای تجسمی2283-طبقه اول ( آموزش دانشکده)mirzakhani.jpg
17مردمیعلیمسئول سایت ها--mardomi.jpg
14محمدی جوقانیقربانعلیکارشناس امور پژوهشی--طبقه سومmohammadi.jpg
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۳ مورد.