کارکنان


نمایش ۲۱ تا ۲۳ مورد از کل ۲۳ مورد.
ردیفنام خانوادگینامسمتتلفن داخلیتلفن مستقیممحل استقرار دفتر
21رحیمیعلیرضاخدماتی طبقه سوم--آبدارخانه طبقه سوم
22پیرهادیاعظم---
23نبی اله همولهآزادهکارشناس فارغ االتحصیلان2274--