کارکنان

ردیفنام خانوادگینامسمتتلفن داخلیتلفن مستقیممحل استقرار دفترimageName
1ایلشاهیفهیمهکارشناس گروه عمومی2269-طبقه اول ( گروه عمومی)ilshahi.jpg
2ابولحسنیمعصومهکارشناس گروه کاردانی معماری( خواهران)--طبقه اول ( آموزش دانشکده)abolhasani.jpg
3پورجباریکامرانمسئول کنترل کلاسها2273-طبقه اول ( کنترل کلاسها)poorjabar.jpg
4شاه حسینیحسینکارشناس گروه معماری ( پیوسته و ناپیوسته)2265-طبقه اول ( آموزش دانشکده)shah hoseini.jpg
5حسن پورعلیمسئول آموزش228955229247طبقه اول ( آموزش دانشکده)hasanpoor.jpg
6میرزاخانیفاطمهکارشناس گروه های گرافیک ، ارتباط تصویری و هنرهای تجسمی2283-طبقه اول ( آموزش دانشکده)mirzakhani.jpg
7نبی نژادرمضانمسئول بایگانی2285-طبقه اول (بایگانی)nabinejhad.jpg
8رضوانیمحسنمسئول دفتر ریاست دانشکده229255229330طبقه سوم (دفتر ریاست)rezvani.jpg
9هژبریداودمسئول امتحانات2289-طبقه سوم ( دفتر امتحانات)hojhabri.jpg
10فریادیطاهرهکارشناس گروه کاردانی معماری( برادران)2283-طبقه اول ( آموزش دانشکده)faryadi.jpg
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۳ مورد.