کارکنان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
ردیفنام خانوادگینامسمتتلفن داخلیتلفن مستقیممحل استقرار دفتر
1ایلشاهیفهیمهکارشناس گروه عمومی2269-طبقه اول ( گروه عمومی)
2ابولحسنیمعصومهکارشناس گروه کاردانی معماری( خواهران)--طبقه اول ( آموزش دانشکده)
3پورجباریکامرانمسئول کنترل کلاسها2273-طبقه اول ( کنترل کلاسها)
4شاه حسینیحسینکارشناس گروه معماری ( پیوسته و ناپیوسته)2265-طبقه اول ( آموزش دانشکده)
5حسن پورعلیمسئول آموزش228955229247طبقه اول ( آموزش دانشکده)
6میرزاخانیفاطمهکارشناس گروه های گرافیک ، ارتباط تصویری و هنرهای تجسمی2283-طبقه اول ( آموزش دانشکده)
7نبی نژادرمضانمسئول بایگانی2285-طبقه اول (بایگانی)
8رضوانیمحسنمسئول دفتر ریاست دانشکده229255229330طبقه سوم (دفتر ریاست)
9هژبریداودمسئول امتحانات2289-طبقه سوم ( دفتر امتحانات)
10فریادیطاهرهکارشناس گروه کاردانی معماری( برادران)2283-طبقه اول ( آموزش دانشکده)