نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۳۳۱ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
  
بابازاده حبشیلیدادانشکده علوم پایه / فیزیکاستادیار
باباییمجتبیدانشکده مهندسی برق / قدرتاستادیار
باباییمحمد رضا دانشکده مدیریت و حسابداری / ارشد مدیریتاستادیار
بابایی امیریناهیددانشکده مدیریت و حسابداری / روانشناسیاستادیار
باران دوسترامبددانشکده مدیریت و حسابداری / ارشد مدیریتاستادیار
باقرزادههادیدانشکده علوم پایه / ریاضیاستادیار
باهکبتولدانشکده علوم انسانی / جغرافیااستادیار
برهمندغلامرضادانشکده علوم انسانی / تاریخاستادیار
بریمانینسیم دانشکده مهندسی برق / کنترلاستادیار
بهرامی رهنماخدیجهدانشکده علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسیاستادیار
بهزاد افشارکتایوندانشکده فنی و مهندسی / فیزیکاستادیار
بهزادینینادانشکده هنر و معماری / گرافیکمربی
بهشتیسید محمد صادقدانشکده مدیریت و حسابداری / حسابداریمربی
بهنودسعیددانشکده علوم انسانی / آموزش زبان انگلیسیمربی
بی خوف تربتیمریمدانشکده علوم پایه / زیست شناسیاستادیار
بیاتمحمددانشکده فنی و مهندسی / مکانیکاستادیار
بیگرضاییمهسادانشکده مهندسی برق / کامپیوترمربی
پارساعلیدانشکده علوم پایه / شیمیاستادیار
پارساضیابریلیلادانشکده مدیریت و حسابداری / مدیریتمربی
پازکیعلیرضادانشکده فنی و مهندسی / کشاورزیدانشیار